MESIKÄMMENET RY:N SÄÄNNÖT

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Mesikämmenet ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki Etelä-Suomen läänissä.

Yhdistys on perustettu elokuun 29.. päivänä 1967 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi.

Seuran toiminta-alueena on Etelä-Suomen lääni.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa suunnistusurheilua seuran toiminta-alueella, siten että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti, innostaa jäseniään ja muitakin henkilöitä toimimaan seuran päämäärien hyväksi sekä työskentelemään oikean urheiluhengen juurruttamiseksi jäsenistöönsä.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1 Tarjoamalla jäsenilleen - kilpailutoimintaa - koulutustoimintaa - valmennus- ja harjoitustoimintaa - nuorisotoimintaa - tiedotus- ja suhdetoimintaa - kuntoliikuntaa - muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia

2 Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi

- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä

- hankkia varoja järjestäen toiminta-ajatukseen sopivia huvi- ja muita vastaavia tilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

4 § Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Päästäkseen osalliseksi seuran jäsenilleen tarjoamista eduista on jäsenen huolehdittava jäsenmaksunsa määräaikaisesta suorittamisesta. Jäsen on oikeutettu kantamaan seuran merkkiä. Erityisen ansioituneille jäsenille on hallitus oikeutettu antamaan seuran ansiomerkkejä ja -viirejä.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Hallitus voi erottaa jäsenen määräajaksi tai pysyvästi, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan. Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Seuran asemasta voi kurinpitotoimista päättää lajin kansallinen liitto sen säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä sen jälkeen kun sitä koskeva asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

8 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattaja-jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran varsinainen kokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, joka pidetään tammi - toukokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Ylimääräinen kokous voidaan pitää milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 seuran koko jäsenistöstä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta

- sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
- kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
- ilmoituksena seuran ilmoitustaululla tai
- sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen

Kokouskutsuissa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset. Muista asioista hallitus ilmoittaa jäsenilleen parhaaksi katsomallaan tavalla.

10 § Seuran varsinainen kokous

Asioista, joita jäsenet haluavat varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäväksi, on tehtävä seuran hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Seuran varsinaisen kokouksen asiat

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7 Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio

9 Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä jäsenet vuodeksi kerrallaan

10 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan

11 Valitaan edustajat alueen sekä Suomen Suunnistusliiton vuosi- ym. kokouksiin

12 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 Päätetään kokous

11 § Seuran ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään vain ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

12 § Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Seuran varsinaisen kokouksen ja ylimääräisten kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 § Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 § Seuran hallinto

Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa seuran varsinaisessa kokouksessa vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Seuran varsinainen kokous valitsee puheenjohtajan ja 4 - 8 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4 Vastata seuran taloudesta ja varojen hoidosta

5 Pitää jäsenluetteloa

6 Tehdä ja esittää seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

10 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

13 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen varsinaista kokousta.

15 § Tilivuosi

Seuran toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi.

16 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17 §

Tarpeen vaatiessa voi seuran kokous näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi seuran sisäistä toimintaa järjestäviä säännöksiä, perustaa rekisreröimättömiä alaosastoja ja valita niihin tarpeelliset toimikunnat. Nämä vastaavat toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet.

18 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

19 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

20 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 § Saavutetut jäsenoikeidet säilyvät